CRP: Policijsko delo v skupnosti

Trajanje projekta: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2024

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS

Izvajalec projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Vodja projekta: prof. dr. Gorazd Meško

Opis projekta

Policijsko delo v skupnosti (PDS) je opredeljeno kot ključna oblika policijske dejavnosti v demokratičnih družbah, saj temelji na sodelovanju policije s predstavniki lokalnih skupnosti, ljudmi v lokalnih skupnostih ter doseganju konsenza na področju prioritet pri zagotavljanju varnosti. PDS izhaja iz filozofije partnerskega odnosa med policijo in prebivalci in se uresničuje preko strategij, metod in taktik policijskega dela, ki se odražajo tudi v organizacijskih prilagoditvah policijske organizacije. Poleg običajnega merjenja ukrepov na področju policijske dejavnosti, je ocenjevanje PDS bolj kvalitativne narave, saj merjenje izrečenih ukrepov ali kazni ni primerno za to vrsto policijske dejavnosti. V mednarodnem prostoru obstajajo dileme glede opredeljevanja PDS. Ameriške in britanske ideje o PDS so bile v devetdesetih letih prenesene v številne mlade demokracije Srednje in Vzhodne Evrope, med njimi tudi v Slovenijo. V razvoju PDS se je zgodilo veliko zanimivih razvojnih poti – od pravega policijskega dela v skupnosti, ki sledi idealom PDS, do uporabe PDS za izgovor za več represivne policijske dejavnosti. V ZDA je bila večina eksperimentov PDS, ki so jih spremljali z raziskovanjem, zajetno financirana, medtem ko takšne prakse v Evropi ni bilo zaslediti. V Evropi so bile opravljene delne analize izvajanja PDS v nekaterih evropskih državah. Zadnji obsežnejši pregled PDS je bil opravljen v EUCPN 2018, ki je pokazal na značilnosti razvoja PDS v evropskih državah. Pred tem pa je bil opravljen pregled policijske dejavnosti v Srednji in Vzhodni Evropi, vključujoč tudi PDS (Meško et al., 2013). V regionalnem pregledu policijske dejavnosti je bilo ugotovljeno, da gre velikokrat za različne policijske dejavnosti, ki se jih poimenuje kot PDS – od specifičnih oblik policijskega dela do dela celotne policijske organizacije. V letu 2013 se je slovenska policija odločila za generalni pristop, kjer se poudarja PDS kot vodilno delavnost celotne slovenske policije, medtem ko v številnih drugih državah prevladuje pristop specializacije – PDS kot zelo specifična dejavnost policije, ki jo izvajajo izključno specialisti. Zgodovina razvoja PDS v Sloveniji je pokazala, da so morali policisti za uspešno PDS več let aktivno in trdo delati ter sodelovati z lokalno skupnostjo na različne načine, da so se pokazali pozitivni rezultati. V zadnjih dveh letih so s pojavom covida-19 povezane razmere dodobra spremenile policijsko dejavnost ter posegle tudi v PDS. V Sloveniji smo pred izzivom opredeljevanja PDS za prihodnost, saj so mednarodni strokovnjaki s področja policijske dejavnosti na zadnji konferenci CEPOL (2021) v zaključku konference razpravljali o vlogi PDS v prihodnosti, potrebi po novem opredeljevanju PDS v času po pandemiji covida-19 in novih varnostnih izzivih v Evropski uniji. S tem se projekt vključuje tudi v širše razprave in na z znanjem, raziskovanjem in dejstvi utemeljeni policijski dejavnosti v demokratični družbi.

Z raziskavo želimo opraviti temeljit pregled literature o PDS in opraviti raziskovalno delo z uporabo mešanih raziskovalnih metod (kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja). Cilji študije so izdelati pregled in analizo pristopov ter modelov PDS, ki jih v primerljivih državah Evropske unije in drugje v tujini uporabljajo pri izvajanju PDS, izdelati analizo pristopov za ocenjevanje uspešnosti izvajanja PDS v državah Evropske unije in drugje v tujini. Opravili bomo tudi pregled literature o učinkih PDS na kriminaliteto in druge varnostne pojave, čemur bo sledila kvalitativna ocena delovanja slovenske policije na področju PDS, kot ga vidijo in razumejo vodje policijskih okolišev, načelniki policijskih postaj, direktorji policijskih uprav ter strokovnjaki, ki so v policiji zadolženi za to področje dela. Sledila bo analiza delovanja slovenske policije na področju PDS, kot ga dojemajo in zaznavajo predstavniki lokalnih skupnosti. V sklepnem delu raziskave bomo predlagali ukrepe za izboljšanje izvajanja PDS v Sloveniji.


Časovni načrt izvedbe projekta

DS1 - Sistematični pregled literature, normativne ureditve in ugotovitev relevantnih raziskav o PDS

  • Pregled literature o PDS v urbanih in ruralnih okoljih
  • Pregled literature o partnerskem sodelovanju med policijo in lokalnimi skupnostmi ter legitimnosti policijske dejavnosti kot predpogoja za PDS.
  • Identifikacija ključnih virov podatkov za nadaljnje delo
  • Vzpostavitev spletne strani projekta

Cilj 1: Izdelati analizo pristopov in modelov policijskega dela v skupnosti (PDS) v urbanih in ruralnih okoljih, ki jih v primerljivih državah EU in drugje v tujini uporabljajo pri izvajanju PDS.

Poročilo DS 1 – 6. mesec raziskovalnega dela (marec 2023).

DS 2 - Priprava vprašanj za usmerjene skupinske intervjuje, komunikacija s policijo glede izvedbe študije.

Pregled literature in sekundarna analiza podatkov iz študij o legitimnosti policijske dejavnosti in PDS.

Cilj 2:

  • Pripraviti metodološko osnovo za izvedbo študije in sekundarna analiza izbranih podatkov.
  • Organizacija okrogle mize na Dnevih varstvoslovja.

Poročilo DS 1 in DS 2 – 12. mesec raziskovalnega dela.

DS 3 - Usmerjeni skupinski intervjuji s predstavniki policije v izbranih regijah/policijskih upravah (regionalna in lokalna raven).

Po intervjujih sledi okrogla miza s predstavniki GPU in predstavniki policije na regionalni ravni.

Cilj 3: Izdelati kvalitativno oceno delovanja slovenske policije na področju PDS, kot ga vidijo in razumejo vodje policijskih okolišev, načelniki policijskih postaj, direktorji policijskih uprav ter strokovnjaki, ki so v policiji zadolženi za to področje dela.

Poročilo DS 3 – 18. mesec raziskovalnega dela.

DS4 - Usmerjeni skupinski intervjuji za predstavnike občin in anketa za (so)svete za varnost v občinah.

Po dogovorih izbrati svete za varnost na območjih PU – ista območja, policijske enote kot usmerjeni intervjuji s policisti na lokalni ravni iz DS 3.

Cilj 4: Izdelati analizo delovanja slovenske policije na področju PDS, kot ga vidijo predstavniki lokalnih skupnosti, župani, občinski svetniki, člani varnostnih sosvetov ipd.

Poročilo DS 4 – 18. mesec raziskovalnega dela.

DS5 - Obdelava in analiza zbranih podatkov.

Cilj 5: Analiza podatkov za končno poročilo.

Razprava o ugotovitvah z vodstvom policije.

Poročilo DS 5 – 24. mesec raziskovalnega dela.

DS6 - Pregled literature, sinteza raziskovalnih rezultatov in zaključna konferenca z vsemi udeleženci raziskovanja ter vodstvom slovenske policije

Cilj 6: Opredeliti ključne ukrepe za izboljšanje izvajanja PDS v Sloveniji.

Končno poročilo: 24. mesec raziskovalnega dela.

Image
Ministrstvo za notranje zadeve RS