prof. dr. 
Bojan Tičar 

Predstojnik Katedre za pravo

bojan.ticar@um.si
01 3008 334
2N-10
Ponedeljek 9.30-10.30 | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • 2013 – CPR – Certificirani poslovodni računovodja, Inštitut za računovodstvo in Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana (2013)
 • 1987 – Pravnik – Višja pravna šola Univerze v Mariboru (1987)
 • 1990 – Univerzitetni diplomirani pravnik – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (1990)
 • 1995 – Magister znanosti javne uprave – Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (1995)
 • 2001 – Doktor pravnih znanosti – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2001)

Predmeti

 • Upravno pravo in javna uprava
 • Pravna ureditev javne uprave
 • Korporativno upravljanje in forenzični finančni nadzor
 • Pravo o prekrških
 • Upravne in notranje zadeve ter pravo azila
 • Prekrškovno pravo
 • Ustavno in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme

Projekti

 • Pravno ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodrske in razvojne krize
 • Ekološka kriminaliteta – kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in pravni vidiki
 • Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesov demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industr.odn.
 • Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov
 • Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij
 • Razvoj modela za izbor kandidatov za tajno sodelovanje
 • Ekonomska analiza pravne ureditve Slovenije kot članice EU
 • Vpliv prava evropske unije na slovenski davčno-pravni sistem
 • Razvoj ustavnega prava in evropsko združevanje
 • Vodenje in obvladovanje družb in učinkovitost slovenskega gospodarstva (ekonomska in pravna analiza)
 • Vednarodna analiza in ocena odnosa rs do možnih scenarijev razvoja evropske integracije
 • Financiranje in delovanje občin in pokrajih ter vzpostavitev modela finančne izravnave med občinami oziroma med občinami in pokrajino
 • Prilagoditev Državnega zbora evropskim integracijskim procesom (pravni vidiki)
 • Analiza in priprava osnov za mednarodno pogodbo o pristopu RS k EU
 • Mirno reševanje mejne problematike z Republiko Hrvaško
 • Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava
 • Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava

Raziskovalni programi

 • Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja
 • Primerjalno pravo
 • Varnost v lokalnih skupnostih

 

Raziskovalni interesi

 • upravno pravo (materialno in formalno),
 • javna uprava (pravni vidiki organizacije in delovanja javne uprave ter javnega sektorja),
 • uradniški sistem, funkcionarsko pravo in sistem plač v javnem sektorju,
 • prekrškovno pravo (materialno in formalno, predvsem hitri postopek),
 • upravne notranje zadeve (registri, matične evidence, dokumenti, orožje, državljanstvo, društva),
 • korporativno upravljanje in forenzične preiskave v računovodstvu in financah (s poudarkom na javnih subjektih).