Sklep o razpisu volitev predsednika in namestnika predsednika AZ FVV