Designing Collaborative Educational Resources (COERS) for Assets-Based Community Participation (ABCP) across Europe

Trajanje projekta: 31. 12. 2016 - 31. 12. 2018

Projekt je financiran preko Erasmus+ sklada, vodi pa ga University of the West of Scotland. Na projektu poleg Škotske in Slovenije sodelujejo še raziskovalci z Danske (Syddansk Universitet), Finske (Laurea University of Applied Sciences) ter Italije (Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna).

Namen in cilj

Središčni koncept projekta je na prednosti osredotočen pristop (Assets-Based approach), ki pri spopadanju s težavami v določenem okolju poleg ključnih interesnih skupin (npr. učitelji, socialni delavci) vključuje tudi širšo skupnost, pri tem pa vpeljuje rešitve, ki so inovativne in dolgoročne. Namen projekta Designing Collaborative Educational Resources (COERS) for Assets-Based Community Participation (ABCP) across Europe je analizirati tovrstne rešitve na področju poučevanja in opolnomočenja problematičnih ali iz družbe izključenih oseb in ponuditi vpogled, zakaj ti ukrepi delujejo in kako bi lahko reševanje problemov na ta način prenesli v širšo družbo in spodbudili pogostejšo uporabo tovrstnega pristopa.

Glavni cilj projekta je izdelati študijske module za pridobivanje ustreznih kompetenc in spretnosti poučevanja v problematičnih ali izključenih družbenih skupinah oziroma za razvoj celostnega pristopa k reševanju problemov na področju izobraževanja problematičnih in izključenih skupin. Vizija je izdelati spletno platformo za deljenje dobrih praks in promovirati na prednosti osredotočen pristop pri delu z marginaliziranimi skupinami. Ti pristopi naj bi spremenili negativne percepcije o problematičnih ali iz družbe izključenih osebah.

Faze projekta

  1. Prva faza projekta ali IO1, ki jo bodo vodili partnerji iz Italije, vključuje teoretično raziskavo oziroma pregled literature s poudarkom na strateških (policy) dokumentih. Cilj IO1 je izvesti strokovno analizo vrzeli, ki bo pokazala, kaj je še potrebno narediti, da se lahko implementira na prednosti osredotočen pristop v posamezni skupnosti.
  2. V drugi fazi, IO2, za katero smo odgovorni slovenski partnerji, bo vsak partner izvedel dve študiji primerov v sodelovanju z lokalnimi skupinami in iniciativami v skupnosti. Primeri naj bi odražali širši nabor strokovnih pristopov pri delu z marginaliziranimi skupinami ter medgeneracijskem sodelovanju v skupnosti.
  3. Tretjo fazo, IO3, bodo vodili finski partnerji. V tej fazi se bodo v sodelovanju s strokovnjaki in predstavniki skupnosti razvijali izobraževalni viri za delo v skupnosti.
  4. Četrto fazo, IO4, bodo vodili danski partnerji. Na podlagi ugotovitev iz tretje faze se bo postavilo spletno izobraževalno okolje za izvedbo modulov. Ti moduli bodo temeljili na učenju na primerih.
  5. Zadnjo fazo, IO5, bodo vodili škotski partnerji. Pripravilo se bo učno gradivo za module 2. stopnje študija. Slednji bodo osnova za razvoj magistrskega študija, ki bo vključeval na prednosti osredotočen pristop pri delu z marginaliziranimi skupinami. Spletna stran projekta bo omogočala diseminacijo projektnih gradiv ter sestavo modulov.

Projekt se bo zaključil s konferenco, na kateri bodo predstavljene glavne ugotovitve projekta ter moduli podiplomskega študija.

Sodelavci projekta