Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo partnerske organizacije.

Dejavnost predavateljev – marec 2019

Prof. dr. Gorazd Meško se je 1. marca 2019 udeležil delovnega sestanka Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) in Evropske policijske akademije (CEPOL) v Budimpešti. Vsebina sestanka je bila razprava o pripravi evropskega modela policijskega dela v skupnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško je med 18. in 22. marcem 2019 v okviru programa Erasmus+ obiskal Univerzo na Cipru. Poleg sestankov s predstavniki univerze je izvedel predavanja o kibernetski kriminaliteti in policijski dejavnosti, metodah raziskovanja na področju kriminologije in ekološki kriminaliteti.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 29. marca 2019 udeležil delovnega sestanka o prihodnosti Max Planck Balkan Criminology Network v Bukarešti, Romunija. Na delovnem sestanku so prisotni razpravljali o dosedanjih dejavnostih in sodelovanju v bodoče. Gorazd Meško v okviru dejavnosti mreže ureja knjigo o razvoju viktimologije, viktimološkega raziskovanja in pomoči žrtvam kaznivih dejanj v balkanskih državah, ki bo predvidoma izšla jeseni 2019.

Prof. dr. Matevž Bren je 22. marca 2019 s prispevkom ‘Veljavnost študentskih anket na UM, obdobje 2013 – 2016’ sodeloval na mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti. Prof. dr. Matevž Bren je 28. marca 2019 je s sodelavci izpeljal redno letno skupščino Statističnega društva Slovenije.

Prof. dr. Bojan Tičar se je na podlagi vabila prof. dr. Vesne Rijavec, dekanje PF UM, kot gost udeležil okrogle mize in posveta »Medicina, pravo in družba« v prostorih Univerze v Mariboru. Prof. dr. Bojan Tičar je prisostvoval posvetu 28. in 29. marca 2019.

 

Dejavnost predavateljev – februar 2019

Ob slovenskem kulturnem prazniku je na Fakulteti za varnostne vede UM 7. 2. 2019, potekala otvoritev razstave z naslovom »Lepota lažnega sijaja«, ki jo je postavil Muzej policije Republike Hrvaške. Pred odprtjem razstave je imel krajši strokovni uvod prof. dr. Bojan Dobovšek. Razstava je bila na ogled do 5. 3. 2019.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Miha Dvojmoč sta 13. 2. 2019 na CPU detektivski in širši strokovni javnosti predstavila končne rezultate raziskovalnega projekta »DETEKTIVSKA DEJAVNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI – ANALIZA TRENUTNEGA STANJA, SMERI PRIHODNJEGA RAZVOJA IN SPREMEMBE NORMATIVNO-PRAVNE UREDITVE«, ki je v letih 2017-18 potekal na FVV. V raziskovalni skupini je poleg dr. Sotlarja in dr. Dvojmoča sodelovala tudi doc. dr. Maja Modic. Rezultati raziskave bodo služili (tudi) za razpravo DeZRS in MNZ o možnih normativno-pravnih spremembah na področju detektivske dejavnosti v RS.

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je 20. 2. 2019 potekala slovesnost ob zaključku raziskovalnega programa Varnost v lokalnih skupnostih in predstavitev zbornika 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018). Udeležence dogodka je nagovoril dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, ki je predstavil delovni okvir raziskovalne skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Vodja programske skupine, red. prof. dr. Gorazd Meško je podrobneje predstavil štiriletno raziskovalno delo programske skupine, najpomembnejše raziskovalne ugotovitve in zbornik, ki je decembra 2018 izšel pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru.

Prof. dr. Matevž Bren je v mesecu februarju soorganiziral srečanje ‘Statistični dan’, Spoznajmo digitalizacijo, ki ga Statistično društvo Slovenije in Statistični urad organizirata vsako leto.
Na dogodku so podelili tudi priznanja društva.

Dejavnost predavateljev – januar 2019

Izr. prof. dr. Igor Bernik se je 15.1.2019 udeležil prve državne vaje kibernetske varnosti v jedrskih objektih KIVA2019, ki je potekala na Upravi RS za jedrsko varnost. Glavni cilj vaje je bil preveriti ustreznost izdelanega modela odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih. Pri vaji so sodelovali ključni deležniki v jedrskem sektorju: upravljavec jedrskega objekta, upravni organ za jedrsko varnost, tehnično podporne organizacije in dobavitelji računalniške opreme. Na vaji so sodelovali tudi zunanji opazovalci z Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo – Direktorata za informatiko. Vaja je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj Uprave RS za jedrsko varnost na omenjenem področju in raziskavi doktorskega študenta Fakultete za varnostne vede Sama Tomažiča, ki je tudi oblikoval model odziva.

Vaja je pokazala, da je na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti. Udeleženci so med vajo validirali in verificirali pripravljen model, izpostavili prednosti, šibke točke in predlagali možne izboljšave. Vsi sodelujoči so vajo pozdravili in si v prihodnje želeli še več tovrstnih dogodkov. KIVA2019 predstavlja dobro odskočno desko za nadaljevanje tovrstnih vaj, saj kibernetski napadi postajajo vedno bolj pogostni, sofisticirani, napadalci pa vedno bolj motivirani in usmerjeni tudi v kritično infrastrukturo.