CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za zdravje RS

Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Partnerji projekta: Univerza v Mariboru - Fakulteta za varnostne vede (UM FVV); Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA); Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)

Izhodišče projekta

Zdravstveni sistem se sooča z mnogimi izzivi, med drugim tudi z demografskim staranjem, optimizacijo organizacije zdravstvenega sistema, novimi tehnologijami in spremenjenimi načini obravnave pacientov. Vse to vpliva na kompleksnost organizacijskih in pa tudi arhitekturnih rešitev. Pri prostorskem načrtovanju zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov je treba zagotoviti učinkovite rešitve, ki omogočajo kakovostno bivanje in obravnavo pacientov ter ljudi.  Dejavniki, ki vplivajo na kakovost bivanja, namreč vplivajo na vsako raven zdravstvenega varstva in predstavljajo osrednjo vlogo pri oskrbi pacientov in oskrbovancev. Načrtovanje okolja in urejanja prostora za zdravstvene storitve je sicer zelo kompleksno in zahteva upoštevanje najrazličnejših prostorskih elementov, dejavnikov kakovosti in trajnostnega razvoja.

Trenutne raziskave o urejanju prostorov in okolij za zdravstvene storitve so razdrobljene, necelovite in ne ponujajo potrebno stopnjo podpore arhitekturi in načrtovanju prostorskih rešitev. Pri proučevanju kakovosti arhitekture zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov so vidne pomanjkljivosti že pri sami opredelitvi in posledično merjenju kakovosti bivalnega okolja, kot bistvenega gradnika. Raziskave namreč ne vsebujejo celovitih meril oz. kriterijev vrednotenja ukrepov za izboljšanje kakovosti bivalnega okolja.

Namen projekta

Namen projekta je opredeliti kriterije za izboljšanje kakovosti arhitekturnega načrtovanja zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov. Pri tem je poudarek na oblikovanju nabora kvalitativnih in kvantitativnih parametrov, ki vplivajo na kakovost bivalnega okolja in organizacijsko uporabnost. To zahteva celovit in interdisciplinarni pristop, z vključevanjem različnih področij od arhitekturnih rešitev in javnega zdravja, do organizacijskih, zdravstvenih in varstvoslovnih ved.

Cilji projekta

 • Pregled arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov.
 • Analiza ekonomike gradnje in vzdrževanja zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov.
 • Prostorska umestitev zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodov glede namena delovanja, demografskih sprememb, okoljskih značilnosti in vpliva na javno zdravje.
 • Pregled arhitekturnih elementov, prostorskih/okoljskih dejavnikov in rešitev, ki vplivajo na varnost pacientov in zaposlenih v zdravstvenih zavodih ter socialno varstvenih zavodih.
 • Priprava predlogov in usmeritev arhitekturnih rešitev v prihodnosti.

  Skladno s cilji bo izvedena analiza literature in dobrih praks ter raziskava s pregledom arhitekturnih rešitev, stanja in izzivov na temo bivanjske problematike zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov,  na podlagi česar bodo zastavljena izhodišča za pripravo predlogov in usmeritev arhitekturnih rešitev v prihodnosti.

  Sodelujoči raziskovalci

  • doc. dr. Branko Gabrovec – vodja projekta (NIJZ)
  • dr. Marjetka Jelenc (NIJZ)
  • doc. dr. Tit Albreht (NIJZ)
  • Ivana Krsić (NIJZ)
  • Nuša Crnkovič (NIJZ)
  • Robert Potisek (NIJZ)
  • doc. Nande Korpnik (UM FGPA)
  • asist. dr. Vanja Skalicky (UM FGPA)
  • asist. dr. Marko Jaušovec (UM FGPA)
  • doc. dr. Dominika Vrbnjak (UM FZV)
  • prof. dr. Branko Lobnikar (UM FVV)
  • doc. dr. Kaja Prislan Mihelič (UM FVV)