CRP: Krepitev strokovnega znanja in veščin policistov in policistk na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi ter vzpostavljanje in krepitev sodelovanja Policije s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti

Akronim projekta: CRP - PAS

Razpis: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (Uradni list RS, št. 54/2023 in 61/23)

Številka projekta: V5-2316

Vodja projekta: doc. dr. Maja Modic

Člani projektne skupine (UM FVV):

Sofinanciranje projekta: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna; Ministrstvo za zdravje RS

Trajanje projekta: 30 mesecev (1. 10. 2023 – 31. 3. 2026)

Opis

V raziskovalnem projektu bomo z uresničevanjem ciljev proučili stanje in potrebe na področju izvajanja preventivnih aktivnosti policije v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivnih aktivnostih na področju preprečevanja uporabe psihoaktivnih snovi, razvili izobraževalni modul za pridobitev ključnih znanj s področja preventive in oblikovali model krepitve sodelovanja policije s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti. Preventivno delo policije je prepoznano kot ena ključnih aktivnosti še posebej v okviru uveljavljanja koncepta policijskega dela v skupnosti, temelječega  na partnerskem sodelovanju z deležniki v lokalnih skupnostih. Zaradi mnogih specifik otrok in mladostnikov, policijsko preventivno delo z mladimi predstavlja poseben izziv in terja multiagencijski pristop, pri čemer je v okviru proučevane teme treba posebej upoštevati tudi naraščajočo ogroženost družbe v povezavi s psihoaktivnimi snovmi. Za spopadanje s tovrstnimi varnostnimi izzivi je ključno učinkovito in hitro vpeljevanje znanstvenih ugotovitev v policijsko delo, kar pomeni tudi vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje policistov ter drugih deležnikov, ki izvajajo preventivne aktivnosti.

V prvem delovnem svežnju bomo izvedli pregled in analizo domače in tuje literature ter dobrih praks s področja na dokazih temelječe učinkovite preventive za področje preventivnega dela Policije v lokalnem in šolskem okolju, s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. V drugem DS sledi priprava in izvedba kvalitativne raziskave med policistkami in policisti glede stanja preventivnih praks, njihovih potreb, ovir in možnosti za implementacijo vsebin. Na podlagi ugotovitev prvega in drugega delovnega svežnja bomo pripravili predlog izobraževalnega modula za preventivno delo policije na področju uporabe psihoaktivnih snovi. Ko bo predlog modela oblikovan, bomo za njegovo preverbo izvedli fokusno skupino s strokovnjaki in uvedli morebitne korekcije modela (tretji delovni sveženj). V dveh lokalnih skupnostih bomo pilotno izvedli izobraževalni modul za policiste in od udeležencev pridobili povratne informacije o primernosti vsebin in načinov njihovega podajanja (četrti delovni sveženj). Na podlagi ugotovitev vseh predhodnih delovnih svežnjev, bomo pripravili posvet o vključevanju policistov v preventivno delo v lokalni skupnosti s predstavniki lokalne skupnosti, Policije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) (peti delovni sveženj). Ugotovitve petih delovnih sveženj bodo sintetizirane in predstavljene v šestem delovnem svežnju, in sicer obliki predloga modela vključevanja in sodelovanja Policije in drugih ključnih deležnikov v preventivne aktivnosti na področju psihoaktivnih snovi. Sledila bo predstavitev modela strokovni javnosti v obliki znanstvenih in strokovnih člankov v relevantnih nacionalnih in mednarodnih publikacijah. Ugotovitve bodo širši strokovni javnosti v obliki prispevkov predstavljene na konferencah in posvetih. Predlagani raziskovalni projekt prestavlja eno prvih celovitih študij obravnavanega področja, s poudarkom na specifični problematiki – preprečevanju uporabe psihoaktivnih snovi v lokalnem in šolskem okolju.

ARIS
Ministrstvo za zdravje RS