Model strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti ter njegova implementacija

Akronim projekta: StraNaNoVar

Razpisi: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023 (Uradni list RS, št. 54/23 in 61/23)

Številka projekta: V5-2377

Vodja projekta: Branko Lobnikar; E: branko.lobnikar@um.si

Člani projektne skupine (UM FVV):

(So)financiranje projekta: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna; Ministrstvo za notranje zadeve RS

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. 10. 2023 – 30. 9. 2025)

Namen raziskovalnega projekta je raziskati in analizirati vlogo ter pomen strateškega načrtovanja in vrednotenja kakovosti in zagotavljanja poslovne odličnosti v delovanju policijskih organizacij skozi prizmo implementacije strateških načrtov s pomočjo ciljnega vodenja. Raziskava si prizadeva razumeti, kako strateško načrtovanje, vključno z načeli ciljnega vodenja, pomaga policijskim vodjem usmerjati operacije, optimizirati uporabo virov, spremljati učinkovitost, uvajati prilagoditve in inovacije ter vzpostavljati konstruktivno sodelovanje s ključnimi deležniki. Poleg tega je temeljni namen raziskovanja proučiti, kako vrednotenje kakovosti, vključno z ocenjevanjem doseženih ciljev, prispeva k izboljšanju delovanja policijskih organizacij. Glavni cilj projekta je pridobiti vpogled in razumevanje praks, strategij ter izkušenj v zvezi s strateškim načrtovanjem, implementiranim skozi koncept ciljnega vodenja in vrednotenjem kakovosti v slovenski policiji in v drugih deležnikih oziroma subjektih zagotavljanja notranje varnosti.

Glavna implikacija raziskovalnega projekta bo izoblikovanje modela vodenja s cilji v policijski dejavnosti, ki bo povezoval strateško načrtovanje in poročanje o delu in izdelava učnega načrta s tega področja tako v varianti za redni študij kot v varianti za usposabljanje z vidika kariernega napredovanja/vseživljenjskega učenja. Kljub osredotočenosti na policijo pa je projekt zaradi soodvisnosti z drugimi deležniki zagotavljanja notranje varnosti usmerjen tudi v proučevanje upravljanja policije v povezavi z delovanjem notranjega ministrstva, delovanjem Sveta za nacionalno varnost, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ter tudi s lokalnimi in zasebnimi institucijami, ki skrbijo za varnost. Rezultati projekta, ki se kažejo v cikličnih izboljšavah pri načrtovanja in izvedbe strateških in operativnih načrtov policije, morajo izhajati tudi iz sinergičenga delovanja med različnimi akterji zagotavljanja notranje varnosti. Zato bomo, poleg policije, pri analizi namenili pozornost tudi identifikaciji prednosti, slabosti ter priložnosti za izboljšave v delovanju notranjega ministrstva, ki ima eno ključnih vlog pri zagotavljanju notranje varnosti.

CILJI PROJEKTA

 • Cilj 1: proučiti znane metodologije upravljanja kakovosti v policijskih organizacijah – analiza tuje prakse;
 • Cilj 2: proučiti dosedanje prakse slovenske policije in notranjega ministrstva pri upravljanju kakovosti;
 • Cilj 3: pridobiti znanstveno relevantne ugotovitve o prednostih in slabostih obstoječih modelov sistemskega načrtovanja in poročanja, vodenja s cilji ter poslovne odličnosti pri zagotavljanju notranje varnosti;
 • Cilj 4: oblikovati elemente oziroma podlage za pripravo metodologije za vzpostavitev cikličnega zaporedja in soodvisnosti načrtovanja, izvajanja in poročanja na različnih ravneh upravljanja notranje varnosti, vključno z enotnim sistemom merljivih ciljev, kazalcev njihove realizacije ter kvalitativnimi ocenami dela.
 • Cilj 5: na podlagi raziskovalnih ugotovitev oblikovati učni načrt za izobraževanje in usposabljanje s področja vsebin raziskovalnega načrta.

PROGRAM DELA

Izvedba projekta bo potekala organizirano skozi šest delovnih svežnjev (DS1-DS6):

 • DS1: opredelitev temeljnih pojmov raziskovalnega svežnja: kakovost in poslovna odličnost v institucijah za zagotavljanje notranje varnosti, ciljno vodenje in kot način udejanjanja strategij v policiji in drugih institucijah za zagotavljanje notranje varnosti.
 • DS2: Proučitev znanih pristopov in metodologij za upravljanje kakovosti v policijskih in drugih državnih institucijah za zagotavljanje notranje varnosti – primer dobrih praks v tujini.
 • DS3: Proučitev dosedanjih praks slovenske policije in notranjega ministrstva ter drugih institucij za zagotavljanje notranje varnosti z upravljanjem kakovosti.
 • DS4: Analiza prednosti in slabosti obstoječih modelov sistemskega načrtovanja in poročanja, vodenja s cilji in poslovne odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti in njihova povezava z znanstveno relevantnimi ugotovitvami na tem področju v Sloveniji
 • DS5: Razvoj metodologije za celovito strateško upravljanje zagotavljanja notranje varnosti, ki bo temeljilo na sistemu enotnih in merljivih ciljev ter ocenami dela, ki vključujejo tako količinske kot kakovostne elemente.
 • DS6: Priprava učnega modula za uporabo modela strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti za policijske vodje, odgovorne za strateško upravljanje na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju
 • DS7: Diseminacija.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati raziskovalnega projektapo posameznihdelovnih svežnjih

DSNaslov rezultata (R)Obdobje realizacije
DS1R1: Vmesno raziskovalno poročilo: Pojmovna opredelitev temeljnih raziskovalnih pojmov – sistematičen pregled literature.1. 10.2023 –30. 11. 2023
DS2R2: Vmesno raziskovalno poročilo: Priprava in preučitev sistematičnega pregleda znanstvenih dognanj koncepta zagotavljanja kakovosti državne policije in primerljivih policijskih organizacij z vidika njihovega strateškega upravljanja1. 12.2023 –30. 1. 2024
DS3R3: Vmesno raziskovalno poročilo: Izdelava raziskovalnega poročila z znanstveno utemeljitvijo in analizo dosedanjih aktivnosti na področju strateškega načrtovanja v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti in povezava slovenske prakse s tujimi primeri dobrih praks.1. 2. 2024 –30. 6. 2024
DS4R4: Vmesno raziskovalno poročilo: Sinteza ključnih ugotovitev analize o prednostih in slabostih obstoječih pristopov sistemskega načrtovanja in poročanja, in njihova implementacija v okviru vodenja s cilji ter identifikacija pomanjkljivosti in dobrih praks v Sloveniji.1. 7. 2024 –30. 11. 2024
DS5R5: Elaborat: Na podlagi ugotovitev 1., 2. in 3. delovnega svežnja, v povezavi z ugotovitvami končnega poročila preteklega CRP Razvoj celovitih modelov ocenjevanja nacionalno varnostne ogroženosti in merjenja uspešnosti, učinkovitosti ter kakovosti policijskega dela: pregled tujih pristopov, dobrih praks in njihova aplikacija za Slovenijo, bo izdelan elaborat za uporabo metodologije enotnih kazalnikov uspešnega, učinkovitega in kakovostnega dela policije na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.1. 12. 2024 –31. 3. 2025
DS6R6: Izdelan učni modul za uporabo celovitega modela strateškega načrtovanja, ki vključuje vodenje s cilji in poslovno odličnost pri zagotavljanju notranje varnosti za policijske vodje1. 4. 2025 –30. 9. 2025
DS7R7: Izdelava zaključnega raziskovalnega poročila1. 8. 2025 –31. 8. 2025
DS7R8: Poročilo opravljenih aktivnosti diseminacije raziskovalnega projekta1. 9. 2025 –30. 9. 2025

ARIS
Ministrstvo za notranje zadeve RS