Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za zdravje RS

Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Partnerji projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (UM FVV); Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB)

Opis

Zdravstveni sistem se sooča z vse večjimi varnostnimi tveganji, predvsem smo v zadnjem času priča nasilju nad zaposlenimi v zdravstvu, tudi z najbolj tragičnimi izidi. Brez varnosti osebja in njihovega pozitivnega odnosa ter motiviranosti pa ni mogoče izpolnjevati poslanstva in temeljnih nalog zdravstvene stroke. Raziskave kažejo, da je največ nasilja nad zaposlenih v zdravstvu med zaposlenimi v zdravstveni negi, ki so najpogosteje prvi v stiku s pacienti in hkrati z njimi preživijo največ časa.

Med vsemi poklicnimi skupinami v zdravstvu se pojavljajo različne oblike agresije pacientov, verjetnost , da bo zaposlen postal žrtev nasilja pa je izjemno visoka. Pogosto je verbalno nasilje, fizično in tudi spolno nasilje. Posamezne oblike nasilja niso samostojne, ampak so medsebojno povezane in generirajo ena drugo. Zdravstveni delavci, ki na operativni ravni obvladujejo incidente potrebujejo znanja prepoznavanja in obvladovanja agresivnega vedenja, saj so odgovorni za varnost pacienta, okolice in sebe. Zato je potrebno ugotoviti dejansko stanje, pojavne oblike nasilja in vplivne dejavnike ter na podlagi razumevanja sestaviti načrt izboljševanja samo‐učinkovitosti zdravstvenih delavcev na področju varnosti pred agresivnimi in nasilnimi napadi pacientov.

Namen projekta je natančneje ugotoviti obseg razširjenosti agresije nad zaposlenimi v zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje prepoznavanja agresivnega vedenja ter morebitnih možnih ukrepov. Da bi zagotovili zanesljivo in veljavno podlago je treba analizirati stanje nevarnosti in narave nasilja med posameznimi kategorijami zaposlenih ter v posameznih okoljih ‐ različnih javnih zdravstvenih institucijah. Obenem je nujno proučiti tudi stališča in vidike drugih vpletenih subjektov – stroke in varnostnih organizacij, če želimo zagotoviti skladnost ukrepov s pričakovanji zaposlenih

Konkretni cilji projekta so:

  • Natančneje ugotoviti razširjenost nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem varstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje za prepoznavanje nasilnega vedenja in ustrezno ukrepanje;
  • Pripraviti model funkcionalnega izobraževanja prepoznavanja nasilnega vedenja in ustreznega ukrepanja;
  • Izvesti pilotni projekt funkcionalnega usposabljanja in pridobiti preliminarne rezultate pilotnega projekta;
  • Pripraviti predlog ukrepov in rednega izobraževanja zaposlenih na področju obvladovanja nasilja.

Sodelujoči raziskovalci