Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini - IMPRODOVA

Trajanje projekta: 1. 5. 2018 – 31. 8. 2021

Financer: Evropska komisija - v okviru programa Obzorja 2020

Koordinator projekta: prof. Joachim Kersten - Deutsche Hochschule der Polizei (Nemčija)

IMPRODOVA | Nacionalna platforma

Opis projekta

IMPRODOVA* (Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence - Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini) je projekt, financiran v okviru programa Evropske unije Obzorja 2020. V Evropi in drugih zahodnih družbah se v ugotovitvah raziskav in dokumentih za načrtovanje politik skriva cela vrsta priporočil, povezanih z nasiljem v družini. V teoriji namreč vsi zelo dobro vemo, kako preprečevati, odkrivati in lajšati posledice nasilja v družini. V vsakodnevni praksi pa se ta priporočila ne upoštevajo in udejanjajo. Obenem je tudi malo resnih in celovitih raziskav, ki bi se osredotočale na dejavnike, na podlagi katerih se družinska nesoglasja ali spori med partnerjema stopnjujejo v težje oblike nasilja v družini. Projekt IMPRODOVA se osredotoča na tisto stran razkoraka med tem, kar vemo, in tistim, kar dejansko počnemo, na kateri se najpogosteje nahajajo policisti, hkrati pa v okviru projekta raziskovalci proučujemo tudi nekatere vidike sodelovanja med policisti in predstavniki ostalih intervencijskih služb (na primer zdravniki, zdravstveno nego, centri za socialno delo ipd.). V okviru projekta bomo odgovorili na naslednja vprašanja: zakaj se nasilje v družini pri delu policistov v praksi pogosto obravnava kot problem, ki je nizko na lestvici prednostnih nalog; zakaj je stopnja prijavljanja tovrstnih kaznivih dejanj s strani žrtev tako nizka; kateri so tisti človeški dejavniki, ki opredeljujejo učinkovito odzivanje policije in predstavljajo primere najboljših praks policijskega dela v mrežah, ki jih policisti tvorijo skupaj z ostalimi intervencijskimi službami (angl. first responders), kot so zdravstveni delavci, šole in službe, ki se ukvarjajo z mladimi?

V okviru projekta bomo analizirali vpliv spremenljivk, povezanih s človeškimi dejavniki pri izvajanju intervencijskih dejavnosti, oblikovali bomo tudi parametre za ocenjevanje tveganj, ki jih bodo lahko uporabljale različne profesije, vključene v intervencije ob družinskem nasilju. Na podlagi ugotovitev terenskih raziskav bomo oblikovali gradiva za usposabljanje različnih deležnikov in študijska gradiva s posebnim poudarkom na učnih modulih, osnovanih na različnih scenarijih, ki bodo namenjena odpravljanju ovir za boljšo obravnavo nasilja v družini.

Projekt IMPRODOVA bo presegel meje delovanja intervencijskih in ostalih služb, saj si prizadeva za razširjanje ugotovitev terenske raziskave med ostalimi strokovnjaki in predstavniki organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in obvladovanjem posledic nasilja v družini. Projekt se posebej osredotoča na predstavljanje nasilja v družini v medijih, saj imajo prav ti pomembno vlogo pri tem, kako težje oblike nasilja v družini in njegove žrtve dojema širša javnost. V okviru projekta IMPRODOVA bomo izdelali nabor orodij za usposabljanje in komunikacijo med strokovnjaki, ki bodo namenjena zmanjšanju razširjenosti nasilja v družini in ponovne viktimizacije.

V projektu sodeluje konzorcij 16 partnerjev iz 8 evropskih držav. Partnerji v projektu so:

 • Deutsche Hochschule der Polizei (Nemčija) – koordinator projekta prof. Joachim Kersten
 • Fakulteta za varnostne vede, UM(Slovenia) – vodja raziskave izr. prof. dr. Branko Lobnikar
 • Policija, GPU, Policijska akademija (Slovenia) – dr. Aleksander Koporec Oberčkal
 • Der Polizeipräsident in Berlin (Nemčija)
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Nemčija)
 • Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (Francija)
 • Centre de recherche de l'Ecole des of f iciers de la gendarmerie nationale (Francija)
 • VICESSE (Avstrija)
 • Bundesministerium für Inneres (Avstrija)
 • Ministerio da administração (Portugalska)
 • Poliisiammattikorkeakoulu (Finska)
 • National Institute for Health and Welfare (Finska)
 • The University of Edinburgh (Velika Britanija)
 • Scottish Police Authority (Velika Britanija)
 • Foresee Kutatocsoport Nonprofit Kozhasznu KFT (Madžarska)
 • European Research Services GmbH (Nemčija)

Sodelavci projekta