Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022

Tuja predavateljica: mag. Minttu Räty, Laurea University of Applied Sciences, Finska

Gostovanje poteka pri izr. prof. dr. Danijeli Frangež

Trajanje gostovanja: 1. 3. 2021 - 31. 5. 2021

Financer: Evropska unija – Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

O gostovanju

Projekt Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, in specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Sofinanciran je iz sredstev Evropske unije – Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Tuja predavateljica Minttu Räty v okviru projekta sodeluje pri predavanjih na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Varstvoslovje pri predmetu Kriminalistična metodika in predavanjih ter vajah na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Varstvoslovje pri predmetu Oblikovanje strategije preiskovanja kriminalitete. V času gostovanja predstavlja svoje znanje, izkušnje in dobre prakse pri uporabi multisenzornega prostora, sodeluje pri pripravi raziskave o uporabnosti multisenzornega prostora pri poučevanju kriminalistike in pripravi skupnih člankov. Kot glavna koordinatorka projekta KA3 Erasmus+ Digital Skills for Integration and Active Citizenship aktivno sodeluje tudi z vodjo raziskovalne skupine na UM FVV, izr. prof. dr. Danijelo Frangež, in raziskovalcema, izr. prof. dr. Alešem Bučarjem Ručmanom in asist. dr. Evo Bertok.