CRP: Učinkovitost sistemskega nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih pravic ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 - 30. 4. 2021

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve

Nosilec projekta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Opis projekta

V nasprotju z ureditvami, v katerih se je uveljavil centraliziran model nadzora nad policijo s specializiranim nadzorstvom s strani zunanje neodvisne institucije, je v Sloveniji nadzor sistemsko razpršen in kot tak zajema različne in mnogotere nadzorstvene organe. Notranji nadzor se izvaja v okviru policije, za dosledno spoštovanje načel in standardov demokracije in pravne države pri izvajanju  policijskih nalog je zelo pomemben tudi zunanji nadzor nad policijo, ki se izvaja z izvrševanjem nadzornih pristojnosti političnih, (pravo)sodnih in neodvisnih državnih organov. To obliko nadzora nad policijo pa izvajajo tudi mednarodne medvladne organizacije, domače in mednarodne nevladne organizacije, mediji in državljani. Vzpostavljene oblike nadzora nad policijo v Sloveniji vključujejo raznolike nadzorstvene procese, ki so jim podvrženi policisti in policijski menedžerji pri opravljanju svojega dela. Nadzor se v prvi vrsti izvaja nad spoštovanjem človekovih pravic ter zakonitostjo in strokovnostjo dela, zajema pa tudi etičnost, usposobljenost in delovno uspešnost. Ciljni raziskovalni projekt vključuje celovito študijo veljavne normativne ureditve in izvajanja nadzora nad policijo na področju spoštovanja človekovih pravic ter zakonskih in strokovnih standardov policijskega dela. Obstoječe oblike nadzora bodo predmet temeljite analize, ki bo pokazala njihove prednosti in pomanjkljivosti ter možnosti za izboljšave. Temeljni namen in cilj raziskovalnega projekta je prispevek k večji učinkovitosti sistemske ureditve in posameznih oblik nadzora, s tem pa tudi k nadaljnjemu izboljševanju kakovosti policijskega dela in policijskega sistema v celoti.

Faze projekta

DS1 - Analiza normativne ureditve nadzora nad policijo v RS ter pregled dosedanjih raziskav, relevantne literature in drugih virov

Aktivnosti:

 • Analiza normativne ureditve nadzora nad policijo v RS
 • Pregled dosedanjih raziskav s področja nadzora nad policijo v Sloveniji
 • Pregled relevantne literature in drugih virov, ki se nanašajo na ureditev in izvajanje nadzora nad policijo v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije ter nekaterih neevropskih državah
 • Odprtje spletne strani projekta

Obdobje: november 2019 - januar 2019

DS2 - Analiza ureditve in izvajanja nadzora nad policijo v nekaterih državah EU in izbranih tretjih državah

Aktivnosti:

 • Analiza ureditve in izvajanja nadzora nad policijo v nekaterih državah EU
 • Analiza sistema nadzora nad policijo v izbranih tretjih državah

Obdobje: februar 2020

DS3 - Zasnova in izvedba intervjujev

Aktivnosti:

 • Zasnova in izvedba (pol)strukturiranih intervjujev z odgovornimi osebami pri nadzornikih (Policija, MNZ, Državni zbor, sodišča, državno tožilstvo, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije in nevladne organizacije) in nadziranih (Policija)
 • Analiza intervjujev

Obdobje: marec 2020

DS4 - Ocena stanja (analiza prednosti, pomanjkljivosti in možnosti za optimizacijo veljavne ureditve in izvajanja nadzora nad policijo v RS)

Aktivnosti:

 • Analiza prednosti, pomanjkljivosti in možnosti za izboljšave veljavne ureditve in izvajanja posameznih oblik nadzora in sistema nadzora
 • Izdelava in predložitev vmesnega poročila

Obdobje: april - maj 2020

DS5 - Organizacija in izvedba okrogle mize v okviru nacionalne konference Dnevi varstvoslovja 2020 ter priprava kratkih strokovnih prispevkov o preliminarnih rezultatih raziskave

Aktivnosti:

 • Organizacija in izvedba (plenarne) okrogle mize v okviru nacionalne konference Dnevi varstvoslovja 2020
 • Priprava kratkih strokovno-znanstvenih prispevkov o delnih rezultatih raziskovalnega projekta

Obdobje: junij - avgust 2020

DS6 - Oblikovanje predlogov za optimizacijo posameznih oblik nadzora ter sistema nadzora nad policijo in priprava znanstvenih in strokovnih prispevkov

Aktivnosti:

 • Oblikovanje predlogov za optimizacijo posameznih oblik nadzora ter sistema nadzora nad policijo
 • Priprava strokovno-znanstvenih prispevkov

Obdobje: september 2020 - januar 2021

DS7 - Izdelava in predložitev zaključnega poročila o projektu in diseminacija rezultatov

Aktivnosti:

 • Publiciranje in drugi načini razširjanja rezultatov raziskave
 • Izdelava in predložitev zaključnega poročila o projektu
 • Javna predstavitev zaključnega poročila o projektu
 • Vključitev rezultatov projekta v pedagoški proces na Fakulteti za varnostne vede UM

Za diseminacijo rezultatov projekta v obliki objav v strokovno-znanstvenih revijah in prispevkov na konferencah, posvetih, na spletni strani projekta ipd., bodo člani projektne skupine skrbeli tudi po zaključku projekta.

Obdobje: februar - april 2021

Rezultati in objave

Člani projektne skupine