TRP: Varnost uporabnikov kibernetskega prostora – kriminološki, viktimološki in preventivni vidiki

Trajanje projekta: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2020

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vodja projekta: prof. dr. Gorazd Meško

Opis

Glede na poročila številnih mednarodnih strokovnih organizacij ter raziskovalcev kibernetska kriminaliteta po številu primerov presega nasilniško in finančno kriminaliteto, po finančnih posledicah pa organizirano trgovino z drogami in ljudmi. K njeni veliki razširjenosti prispevajo velika optimistična pristranskost in slaba ozaveščenost uporabnikov kibernetskega prostora.

Dejavniki ogroženosti in motivacije uporabnikov za uporabo ukrepov za samozaščito pred kibernetsko kriminaliteto še niso celovito pojasnjeni. Pri soočanju s kibernetsko kriminaliteto predstavljajo težave tudi vrzeli v kriminološkem pojasnjevanju kibernetske kriminalitete, saj obstoječi modeli viktimiziranosti uporabnikov kibernetskega prostora in njihovega strahu pred kibernetsko kriminaliteto niso sistematično raziskani. Proučevanje kibernetske kriminalitete otežuje odsotnost enotnih tipologij oz. taksonomij in domnevno velik obseg temnega polja kibernetske kriminalitete.

Namen projekta je analizirati razširjenost kibernetske kriminalitete in dejavnike ogroženosti uporabnikov z namenom podati priporočila za državne organe in nevladne organizacije – NVO za izboljšanje njihovih preventivnih strategij in odzivov na kibernetsko kriminaliteto. Projekt se bo osredotočal na motivacijo uporabnikov kibernetskega prostora za samozaščito pred kibernetskimi grožnjami, njihovo viktimiziranost s kibernetsko kriminaliteto in njihov strah pred njo.

V teku 2-letnega projekta bo ekipa raziskovalcev načrtovala in izvedla dve empirični raziskavi ter na njihovi podlagi oblikovala priporočila za državne organe, nevladne organizacije in zainteresirane posameznike, ki jim bodo omogočala učinkovito prevencijo in aktivno obvladovanje kibernetske kriminalitete. V projektne aktivnosti bodo vključeni različni državni organi, nevladne organizacije in mednarodni raziskovalci ter strokovnjaki s področja kibernetske kriminalitete.

Raziskovalno delo projektne skupine vključuje pregled literature, kvalitativno in kvantitativno raziskovanje, na osnovi katerega, bodo podana priporočila za izboljšanje ozaveščenosti uporabnikov kibernetskega prostora in zniževanja viktimiziranosti s kibernetsko kriminaliteto. Tekom projekta bodo obravnavane naslednje teme:

 • tipologija kibernetske kriminalitete;
 • viktimizacija s kibernetsko kriminaliteto;
 • strah pred kibernetsko kriminaliteto (občutki ogroženosti) pri uporabnikih kibernetskega prostora;
 • temno polje kibernetske kriminalitete;
 • dejavniki motivacije za uporabo ukrepov za varovanje pred kibernetsko kriminaliteto;
 • dejavniki viktimiziranost uporabnikov v kibernetskem prostoru.

Cilji raziskave

 • identificirati dejavnike motivacije za uporabo samozaščitnih ukrepov;
 • identificirati dejavnike viktimiziranosti in strahu pred kibernetsko kriminaliteto;
 • oblikovati priporočila za izboljšanje ozaveščenosti uporabnikov kibernetskega prostora na podlagi identificiranih dejavnikov motivacije:
 • oblikovati priporočila za zmanjševanje viktimiziranosti s kibernetsko kriminaliteto na podlagi identificiranih dejavnikov viktimiziranosti in strahu;
 • diseminacija rezultatov vsem relevantnim deležnikom.

Sodelavci projekta

Rezultati in objave

Znanstveni, raziskovalni ter družbeno-ekonomski rezultati in objave

Bernik, I. (2018). IET Information Security. Stevenage: Institution of Engineering and Technology. (Recenzent).

Bernik, I. (2018). Journal of Universal Computer Science. Graz: Springer Publications. (Recenzent).

Bernik, I. (2018). Cyberseucrity from the user's perspective. International Journal of Internet of Things and Web Services, 3, 79–82.

Bernik, I. (2019). Behaviour & Information Technology. London: Taylor & Francis. (Recenzent).

Bernik, I. (30. 8. 2018). Human as a factor in defending against cybercrime. Prispevek predstavljen na European Society of Criminology Conference 2018: Crimes against humans and crimes against humanity, Sarajevo.

Markelj, B. (2018). Journal of Universal Computer Science. Graz: Springer Publications. (Recenzent).

Markelj, B., Školc, G., Erčulj, V. in Zgaga Markelj, S. (2018). Pametni avtomobili in kibernetska kriminaliteta. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 69(3), 215-231.

Markelj, B. (25. 10. 2018). Mobilne grožnje. Prispevek predstavljen na Seminarju KIBVAR – kibernetska varnost, Ljubljana.

Markelj, B. (30. 5. 2019). Information security and mobile device. Prispevek predstavljen na International Conference on Ensuring Industrial Safety: The role of government, regulations, standards and new technologies, Dunaj.

Meško, G. (2018). The Open Cybernetics & Systemics Journal. Hilversum: Bentham Science Publishers. (Recenzent).

Meško, G. (2019). Information Security Journal. Philadelphia: Taylor and Francis. (Recenzent).

Meško, G. (2018). Editorial – On some aspects of cybercrime and cybervictimization. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 26(3), 189-199. doi:10.1163/15718174-02603006

Meško, G. (predsednik). (2018). A roundtable: A project `Safety and security of cyberspace users – Criminological, victimological and preventative aspects´. V G. Meško, B. Lobnikar, K. Prislan in R. Hacin (ur.), Criminal justice and security in Central and Eastern Europe: Book of abstracts (str. 56-57). Maribor: University of Maribor Press.

Meško, G., Prislan, K., Hacin, R., Markelj, B., Vrhovec, S. in Bernik, I. (15. 11. 2018). Safety and security of cyberspace users – Criminological, victimological and preventative aspects. Prispevek predstavljen na Central Cybersecurity Conference 2018, Ljubljana.

Meško, G. (2019). Information Security Journal. Philadelphia: Taylor and Francis. (Recenzent).

Meško, G. (2019). Cybercrime and cybervictimisation: Policing and prevention aspects. Predavanje na University of Cyprus, Nicosia.

Meško, G., Prislan, K. in Hacin, R. (2019). Varnost uporabnikov kibernetskega prostora. V G. Meško, R. Hacin in K. Eman (ur.), Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih: konferenčni zbornik (1. izd.) (str. 120–128). Maribor: Univerzitetna založba Univerze.

Meško, G., Prislan, K., Hacin, R., Markelj, B., Vrhovec, S. in Bernik, I. (5. 11. 2019). Zaznava kibernetskih groženj pri študentih. Prispevek predstavljen na Konferenci Informacijska varnost – zaupanje v človeka in tehnologijo, Portorož.

Prislan, K. (2018). IEEE Access. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers. (Recenzent).

Prislan, K. (2018). IET Information Security. Stevenage: Institution of Engineering and Technology. (Recenzent).

Prislan, K. (2018). Information Security Journal. Philadelphia: Taylor and Francis. (Recenzent).

Prislan, K. (15. 1. 2019). Kateri so izzivi pri varni rabi interneta: izjava za MB Report. (Diskutant).

Prislan, K. (15. 1. 2019). Odnos uporabnikov IKT do varnostnih ukrepov in politik informacijske varnosti. Prispevek predstavljen na Tehnologije in trendi na področju kibernetske varnosti, Maribor.

Prislan, K. (25. 2. 2019). Policisti bi radi nadzorovali računalnike osumljencev. Dnevnik, 69(45). pridobljeno na https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf/view?filePath=2019/02/25/3e885b5b-baab-4430-8aba-a63a4a8bce38&language=sl&topicGroupId=c5dd0ca4-4951-3cd3-915a-3de7993042f7&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated (Intervjuvanec).

Prislan, K. in Bernik, I. (2019). Informacijska varnost in organizacije (1. izd.). Maribor: Univerzitetna založba Univerze.

Prislan, K., Bernik, I., Meško, G., Hacin, R., Markelj, B. in Vrhovec, S. (2019). Cybercrime victimization and seeking help: A survey of students in Slovenia. V S. Vrhovec (ur.), 3rd Central European Cybersecurity Conference (str. 2). New York: ACM.

Prislan, K. (20. 3. 2019). Osebna in državna varnost: na konferenci RISK o največjih grožnjah. Izjava za oddajo 24ur zvečer. (Intervjuvanec).

Prislan, K. (27. 3. 2019). Vloga varnostne kulture pri zagotavljanju varnosti podatkov. Predavanje na usposabljanju upravljavcev kritične infrastrukture in nosilcev sektorjev kritične infrastrukture, Four Points by Sheraton, Ljubljana.

Vrhovec, S. (2018). Information Technology & People. West Linn: Northwind Publications, Ltd. (Recenzent).

Vrhovec, S. (2018). International Journal of Advanced Computer Science 6 Applications. New York: IJACSA. (Recenzent).

Vrhovec, S. (2018). Journal of Universal Computer Science. Graz: Springer Publications. (Recenzent).

Vrhovec, S. (2019). Recent trends in cybersecurity. Predavanje na University of Azores, Ponta Delgada.

Vrhovec, S. (2019). Critical infrastructure cybersecurity. Predavanje na University of Madeira, Funchal.

Vrhovec, S. (2019). Introduction to cybersecurity. Predavanje na University of Madeira, Funchal.

Vrhovec, S. (2019). Information Technology & People. West Linn: Northwind Publications (Recenzent).

Vrhovec, S. (2019). International Journal of Project Management. Exeter: Elsevier Science (Recenzent).

Vrhovec, S. (2019). Journal of Software. Malden: Wiley (Recenzent).

Vrhovec, S. (2019). Journal of Universal Computer Science. Graz: Springer (Recenzent).

Vrhovec, S. (2019). International Journal of Advanced Computer Science and Applications. New York: IJACSA Publications (Recenzent).

Vrhovec, S. (ur.) (2019). 3rd Central European Cybersecurity Conference. New York: ACM.