CRP: Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti - vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za notranje zadeve RS

Vodja projekta: prof. dr. Gorazd Meško

O raziskovalnem projektu

Raziskovalni projekt Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti - vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih se izvaja v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2017".

CRP 2017 je namenjen raziskovalni dejavnosti, ki bo podpirala vlado in določene resorje pri določanju razvojnih usmeritev in politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije (Težišče 8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji; Tematski sklop 1: Notranje zadeve in nacionalna varnost; Tema 3: Policija in pluralizacija policijske dejavnosti v Sloveniji: krepitev zavedanja lokalnih skupnosti za soodvisnost pri zagotavljanju varnosti med različnimi deležniki).


Opis

Čeprav še vedno najpomembnejša, policija v sodobnih razvitih družbah ni več edina institucija odgovorna za zagotavljanje varnosti. V tej vlogi so se ji pridružili tudi drugi javni in zasebni subjekti, ki so postali pomembni akterji v procesih preprečevanja in obvladovanja kriminalitete, nereda ter utrjevanja občutkov varnosti. Gre za pojav t.i. pluralizacije izvajanja policijske dejavnosti, kjer specifične državne/javne, lokalne in zasebne organizacije, pa tudi posamezniki opravljajo naloge in dolžnosti, ki se nanašajo na policijsko dejavnost, zagotavljanje varnosti in izvajanje družbenega nadzorstva. Gre za organizacije, ki niso bile ustanovljene z namenom, da bi izvajale policijsko dejavnost, toda skozi prevzem novih nalog, sprememb v naravi njihovega dela in pridobivanjem posebnih pooblastil razvijajo karakter »novih policijskih sil«. To so na primer državno tožilstvo, carinske službe, inšpekcijske službe, obveščevalno-varnostne službe, pravosodni policisti, občinska redarstva, zasebne varnostne službe in detektivi. Značilnost institucij pluralne policijske dejavnosti je, da razpolagajo s posebnimi pooblastili, ki so večja od tistih, ki jih imajo navadni državljani. Pluralna policijska dejavnost tako predpostavlja prenos tipičnih policijskih nalog iz državne policije na zasebno varnostne službe in druge državne in lokalne policijske/varnostne/nadzorne organizacije. Transformacija, ki se je začela na Zahodu, postopoma postaja svetovni trend, ki se je močno uveljavil tudi v Sloveniji. V raziskovalnem projektu bomo ugotavljali razvoj pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji in sledili zastavljenim ciljem raziskovanja, ki so predstavljeni v nadaljevanju.


Cilji

 • Ocena trenutnega stanja v Sloveniji na področju delovanja institucij pluralne policijske dejavnosti (vrste deležnikov, zakonska regulativa, stopnja zakonskih obveznosti za medsebojno sodelovanje), t.j. analiza normativne in sistemsko-organizacijske ureditve institucij pluralne policijske dejavnosti ter ugotavljanje možnosti za sinergijske učinke pri zagotavljanju varnosti prebivalcev (na podlagi analize pooblastil, nalog, odgovornosti in iskanja presečnih točk).
 • Natančna funkcionalna in sistemska umestitev policijske organizacije v varnostni sistem lokalnih skupnosti - identifikacija vloge in nalog policije v lokalnem okolju v okviru pluralizacije policijske dejavnosti tako z vidika sistema (državna policijska dejavnost) kot z vidika lokalne samouprave (občinski program varnosti).
 • Določitev potrebnih kompetenc in programov za krepitev teh kompetenc za policiste, ki v lokalnih okoljih skupaj z drugimi deležniki aktivno sodelujejo pri reševanju varnostnih problemov v lokalnem okolju – izdelava predloga vsebin, ki jih je mogoče vključiti v: a.) redne študijske programe Višje policijske šole v okviru Policijske akademije GPU MNZ; b.) programe usposabljanja policistov v lokalnem okolju v okviru procesov izpopolnjevanja, ki jih organizira Policijska akademija GPU MNZ; in c.) študijske vsebine Fakultete za varnostne vede UM (in druge zainteresirane izobraževalne ustanove)
 • Ugotovitev javnega mnenja prebivalcev Slovenije o zaupanju in pomenu institucij pluralne policijske dejavnosti in ugotovitev percepcije o vrstah varnostnih problemov, kot jih zaznavajo prebivalci Slovenije.
 • Izvedba fokusnih skupin z glavnimi deležniki lokalne samouprave (župani, direktorji občinskih uprav, vodje redarstev) glede kakovosti priprave občinskih programov varnosti.
 • Izdelava modela usposabljanja drugih deležnikov pluralne policijske dejavnosti v lokalnem okolju z vidika reševanja varnostnih problemov v skupnosti - razvoj programa usposabljanja za uporabo SARA modela: Opazovanje (angl. Scanning); Analiziranje (angl. Analysis); Ukrepanje (angl. Response); Ocenjevanje (angl. Assessment).

Časovnica in delovni svežnji

Projekt je zasnovan na delovnih svežnjih (DS), ki neposredno izhajajo iz zgoraj opredeljenih ciljev.

Trajanje projekta od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020. Predvideni so naslednji delovni svežnji z naslednjimi nalogami in pripadajočimi metodami:

 1. DS: Pregled ugotovitev dosedanjih raziskav o institucijah pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji ter pregled pravne ureditve delovanja institucij pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji. Ocena trenutnega stanja v Sloveniji na področju delovanja institucij pluralne policijske dejavnosti (obstoj, zakonska regulativa, stopnja zakonskih obveznosti za medsebojno sodelovanje) t.j. analiza normativne in sistemsko-organizacijske ureditve institucij pluralne policijske dejavnosti ter ugotavljanje možnosti za sinergijske učinke pri zagotavljanju varnosti prebivalcev.

            Časovni okvir: april 2018 – avgust 2018

 1. DS: Analiza vloge in nalog policije v lokalnem okolju v okviru pluralizacije policijske dejavnosti tako z vidika sistema (državna policijska dejavnost) kot z vidika lokalne samouprave (občinski program varnosti).

            Časovni okvir: junij 2018 – oktober 2018

 1. DS: Določitev potrebnih kompetenc in programov za krepitev teh kompetenc za policiste, ki v lokalnih okoljih skupaj z drugimi deležniki aktivno sodelujejo pri reševanju varnostnih problemov v lokalnem okolju – predlog vsebin, ki jih je mogoče vključiti v redne študijske programe Višje policijske šole v okviru Policijske akademije GPU MNZ. Pregled obstoječih učnih vsebin in programov in priprava predloga sprememb in dopolnitev programov usposabljanja policistov na lokalnem okolju v okviru procesov izpopolnjevanja, ki jih organizira Policijska akademija GPU MNZ.

            Časovni okvir: avgust 2018 - december 2018

 1. DS: ugotavljanje javnega mnenja prebivalcev Slovenije o zaupanju in pomenu institucij pluralne policijske dejavnosti in ugotavljanje percepcije o vrstah varnostnih problemov, kot jih zaznavajo prebivalci Slovenije.

            Časovni okvir: januar 2019 – julij 2019

 1. DS: Izvedba raziskave in fokusnih delavnic z glavnimi deležniki lokalne samouprave (župani, direktorji občinskih uprav, vodje redarstev) glede njihove vloge pri procesu zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju ter ugotavljanje njihovega mnenja o kakovosti priprave občinskih programov varnosti

            Časovni okvir: avgust 2019 – december 2019

 1. DS: Priprava vsebine za usposabljanje deležnikov pluralne policijske dejavnosti v lokalnem okolju z vidika reševanja varnostnih problemov v skupnosti - razvoj programa usposabljanja za uporabo SARA modela: Opazovanje (angl. Scanning); Analiziranje (angl. Analysis); Ukrepanje (angl. Response); Ocenjevanje (angl. Assessment).

            Časovni okvir: december 2019 – februar 2020

 1. DS: Pisanje poročila in diseminacija ugotovitev raziskovalnega projekta.

            Časovni okvir: junij 2019 – marec 2020